In album: Nicotine

Share album

ما با اعدام مخالفیم

ما با اعدام مخالفیم Nicotine
رادیو ˈفرداˈ در گزارشی با عنوان ˈدرهایی که بازمی شوندˈ، اعلام کرد: شرکت های بزرگ بین المللی خود را آماده بازگشت به ایران می کنند

Comments

Add Comment

Please login to add comments!